Ankara / Türkiye
+90 554 144 99 99

Türbe Yapımı

Üzerinde yaşamış olduğumuz kadim Anadolu topraklarının birçok yerinde karşımıza çıkan türbeler, farklı özelliklere ve unvanlara sahip olan kişilerin yattığı bir nevi anıt mezardır. Türbe yapımı, tarihi dönemlerden beri çok büyük bir önem arz eden, ustalık isteyen bir iştir. Halen aktif ve canlı bir alan olması, bu geleneğin devam ettiğinin en dikkat çekici göstergesi.

Türbe Kültürünün Geçmişi

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri, sadece kendi yaşamlarında köklü değişikliklere yol açmamış, aynı zamanda dünya medeniyetine çok kalıcı bir mühür vurmuştur. Eski Türkler; farklı dinsel özelliklere sahip bir şekilde yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Her daim ölümden sonra yaşama inandıklarından, vefat eden büyüklerini gömerken onlara özel bir mezar hazırlıyorlardı. Kurgan adı verilen bu mezarlar, aslında kültürlerinin bir yansımasıydı. Bunların üstüne eve benzeyen bir yapı inşa etmeleri dikkat çekici bir ayrıntıydı. Eski Türkler aynı zamanda göçebelik dönemlerinde otağ adı verilen bir çadırın içinde yaşıyordu. Kubbeyi andıran, özel bir malzemeden üretilen çadırlar, Türkleri temsil eden bir simge haline gelmişti.

İslamiyet’in kabul eden Türkler, bazı özelliklerini ve geleneklerini hiç göz ardı etmeden, bu dinin içine yerleştirmeye başladılar. Böylelikle yeni bir durum ortaya çıktı. Arapların mezarlara çok önem atfetmediğini biliyoruz. Ancak Türkler bu alışkanlığı değiştirdi. Yıllarca kendilerine yaşam alanı olan otağ ile kurgan adı verdiklerini mezarı sentezlediler. Ölen büyükleri için böylelikle türbe olarak bilinen bir yapıyı oluşturdular. Gerçekten de birçok türbeye dışarıdan baktığımız zaman bir otağı andırdığını hemen görebiliriz.

Çünkü Türkler hem ölen insanlara hem de onların gömüleceği yere saygı duymanın bir gereklilik olduğuna inanıyorlardı. Bundan dolayı genel olarak mezarların gösterişli yapılması, her daim kaliteli malzemeden inşa edilmesi şaşırtıcı olmayan bir gerçeklik olarak dikkat çekmekte. Bu durum aslında koca bir İslam Medeniyetini de etkiledi.

İlk Türbe Abbasiler Tarafından İnşa Edildi

Dünyadaki ilk türbenin Abbasi halifesi Muntasır’ın emriyle, annesi için yaptırıldığı biliniyor. 862 senesinde inşa edilen ve Süleybiye adı verilen bu anıt mezar, Arapların türbeye dair verdikleri birkaç örnekten birisi. Çünkü Arapların genellikle mezar, türbe ve buna dair yapılara yaklaşımlarının çok olumsuz olduğu biliniyor. Örneğin Suudi Arabistan’da vefat eden bir kişi gömüldükten sonra baş ucuna sadece küçük bir taş bırakılıyor. Böylelikle kısa bir zaman dilimi içerisinde mezarın kaybolması gibi bir durum ortaya çıkabilmekte. Ancak Türklerdeki mezar kültürü, bunun tam tersini bize işaret ediyor.

Emir Saltuk Türbesi Türklerin İlk Dini Yapılarından: Anadolu’nun fethedilmesinden sonra hem Türk hem de İslam Kültürünü bu coğrafyaya bir mühür olarak vurmak isteyen Türkler hem eski geleneklerinin hem de İslam’ın kendilerine katmış olduğu ananeleri harmanlamaya başladılar. Türklerin, şu an yaşamış olduğumuz coğrafyada inşa ettikleri ilk türbe; Emir Saltuk adına yapılmıştır. Doğu Anadolu’da ortaya çıkan bu beyliğin kurucusu Emir Saltuk vefat ettiği zaman, ona yaraşır ve itibarını yansıtan bir türbe inşa edilmiştir. Erzurum kent merkezindeki bu yapının tam olarak ne zaman meydana getirildiği bilinmese de ağırlıklı görüş 12.yüzyılın ikinci yarısını işaret eder. Sekizgen bir gövde üzerine bina edilmiştir. Pencereleri, mazgalları ve nişleriyle büyüleyicidir. Hem Türk hem de İslam kültüründen birçok farklı ayrıntıya sahiptir.

İlk Dönem Türk Türbelerinin Genel Özellikleri

Türk türbeleri denildiği zaman elbette bu alanda birçok eser vermiş olan Selçuklu Devletinden bahsetmek gerekiyor. Hem Büyük hem de Anadolu Selçuklu zamanında inşa edilmiş olan türbelerin genel olarak büyük ve gösterişli olduğunu söylemek lazım. Her yeni dönemin mimari yapısı göz önünde bulundurulurken, Türk gelenekleri ve kültürü de göz ardı edilmemiştir. Zamanla türbenin üst bölümünde prizma ve silindirler kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonrasında bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Zaman içinde yeni anlayışlar da zenginleşen türbe inşaatları, farklı bir kültürü de meydana getirmiştir.

Genellikle kümbetin tek bir kapısı söz konusudur. Aynı zamanda çok büyük olmayacak şekilde pencereleri de vardır. Bunların hemen önünde yer alan mazgallar, sıradanlıktan uzak bir biçimde tasarlanmış. Döneme ait olan çiçek ve hayvan figürleri söz konusu. Böylelikle gösterişli bir yapının ortaya çıkması sağlanmış.

Osmanlı Dönemi Türk Türbe Özellikleri

Türbe yapımı konusunda referans aldığımız bir diğer dönem ise Osmanlı Devleti’nin yaşamış olduğu zaman dilimdir. Bu süreç içindeki türbelerin, Selçuklu dönemine göre daha farklı olduğunu söylemek lazım. En dikkat çekici nokta ise kubbe bölümünün dikdörtgen yerine yuvarlak olmasıdır. Aynı zamanda pencere sayısı daha çoktur. Mazgallardaki motifler de değişmiştir. Kapı bölümünün geniş tutulması bir diğer ayırt edici özelliktir.

Türbe Yapımı

Uhrevi Havayı Koruyoruz

Türbe yapımı konusunda uzman bir firma olarak birçok değişik kritere göre hareket ediyoruz. Bunlardan birisi ise dini ve uhrevi atmosferin korunmasıdır. Türbe içinin çok karanlık ya da aşırı derecede ışıklı olması, yapının ruhuna aykırı bir durumdur. Bundan dolayı her daim bunu göz önünde bulunduruyoruz. İşte buradan hareketle, inşaatın başlanacağı yer çok büyük bir öneme sahiptir. Salt elektrik yerine güneş ışığıyla ve aynı zamanda geceleri ay ışığıyla aydınlatılması, uhrevi yapının korunması adına mühimdir. Firma olarak bunu sağlama konusunda çok başarılıyız.

Çini ve Süslemeler Konusunda Çok Hassasız

Türk türbelerinin en temel özelliklerinden birisi, iç yapısında yer alan süsleme sanatıdır. Bu noktada özellikle çiniler dikkat çekmekte. Türbenin genellikle üst kısımda bulunan çiniler, Türk sanatının en güzel örnekleridir. Restorasyon ve yeniden yapım süreci çerçevesinde işin ehli olarak işlemleri tamamlıyoruz. Türbelerin restorasyonu sırasında sökülmüş, kırılmış, zarar görmüş olanların yerine yenisi yapılıyor. Bunu uzman kadromuz sağlamakta. Daha önce inşa edilmiş ve türbe içine yerleştirilmiş olan çiniler referans alınıyor. Bunların elde ettiğimiz görsellerini kullanıyoruz. Tamamen aslına uygun ve klasik bir tarz çerçevesinde çiniler yenileniyor.

Türbe yapımı esnasında ilgili mekanın içinde her daim dini levha ve süslemelerin olması gerekiyor. Çünkü geçmişte inşa edilmiş olan anıt mezarlara baktığımız zaman böyle bir anlayış karşımıza çıkmakta. Bunlara birkaç örnek olarak şunları verebiliriz;

  • Türbelerde hat sanatına dair çok farklı ayrıntıların olması artık bir gelenek haline gelmiştir. Buna uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Osmanlı döneminin en çok tercih edilen hatlarının örneklerini, bu konuda uzman olan personelimiz sayesinde resmedebiliyoruz. Türbenin, bunun için en uygun olan yerlerini kullanıyoruz. Böylelikle tarihi bir görünüm, modern tarzın birleşimiyle ortaya çıkmış oluyor. Hat renklerinde değişik renkler üzerinden seçim yapıyoruz.
  • Ankara türbe yapımı işlemlerinde hat sanatına ek olarak çininin en güzel örnekleri de kullanılıyor. Böylelikle geçmişin o uhrevi atmosferi türbe içinde yaratılmış oluyor.
  • Pencere ve mazgal bölümünde, maziden gelen ananeler dikkate alınmakta. Yani klasik motiflerden vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Türbe Yapımı

Türbe Restorasyonu Bizim İşimiz

Türbe yapımı çerçevesinde, günümüzde restorasyona ihtiyaç duyan birçok yapının olduğunu bilmekteyiz. Özellikle yüzlerce seneden beri ayakta durmaya çalışan, tarihe damga vurmuş ya da dini anlamda önem atfedilen zatların mezarları, bakımdan geçirilmek zorunda. Bu işi hem iyi bir biçimde hem de severek yapıyoruz. Çünkü tarihimize olan saygı ve bağlılığımız bize adet bir görev yüklüyor. Bunun üstünden hareket etmekteyiz. Restorasyon çalışmalarımız, türbenin tüm alanını ve en ince detayını içerecek şekilde gerçekleştirilmekte. Böylelikle ortaya çıkan eser, aslından hiçbir farklılık göstermeyecek.

Türbe Gövde, Silindir Yapımı ve Restorasyonu

Türbe yapımı ve restorasyonu çerçevesinde temel aldığımız mimari örnekler, Anadolu Türk Tarihinin parçalarıdır. Daha önce yapılmış olan türbeler bizim en büyük referansımızdır. Bunların örnekleri ve mimari özellikleri ise şöyledir;

  • Özellikle Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiş olan türbelere baktığımız zaman kübik gövdeli olanların öne çıktığını görmekteyiz. Kendisine has bir tarzı olan bu yapılar, yeni türbe inşaatı sırasında örnek alınmakta. Aynı zamanda bu türbelerin restorasyon çalışmaları yürütülürken, aslına kesinlikle bağlı kalınarak hareket edilmekte. Böylelikle, her anlamda kusursuz bir yapı ortaya çıkıyor.
  • Poligonal gövdeli türbeler ise kendi arasında üç temel kategoriye ayrılıyor. Bunlardan birisi Sekiz kenarlı olanlar. Diğeri on kenarlı iken son olarak on iki kenarlı olan türbelerden bahsetmek mümkün. Bir prizmayı andıran bu mezar örnekleri, oldukça ihtişamlı olmasıyla dikkat çekmekte.
  • Silindirik gövdeli türbeler, Türk tarihinde karşımıza çıkan bir diğer mezar çeşidi. Üst kısmı tamamen silindiri andırıyor. Alt bölgesinde farklı boyutlara sahip olan gövdeler söz konusu.
  • Yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlanan dikdörtgen olanlı türbeler ise daha farklı bir görünüme sahip. Bu noktada ülkemizin değişik kentlerinde birçok örneği var. Gerek sıfırdan türbe yapımı gerekse var olan türbelerin restorasyonu esnasında bu örnekler göz önünde bulundurularak süreç başlatılır.

Türbe Yapımında Gelenekleri Takip Ediyoruz

Türbe yapım süreci, her daim el işçiliği, uzmanlık ve de daha önemlisi tarihi bilinç isteyen bir konudur. Bundan dolayı profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilmesi çok mühimdir. Özellikle artık yıkılmış olan ve dışarıdan bakıldığı zaman bir harabeyi andıran türbelerin yapımını başarılı bir biçimde üstlenmekteyiz. Bunun için takip etmiş olduğumuz yol, hem tarihi gerçeklere uygun hem de bilimseldir.

Türbe yapımında dönemin şartları her daim göz önünde bulundurulur. Modern bir mimari tarz, hem içinde yatan kişiye hem de tarihe bir saygısızlık olacağından, genellikle klasik anlayış üzerinden yola çıkılır. Elbette günümüzün izlerini taşıyan nüanslar da söz konusudur. Böylelikle ortaya Türk kültürüne uygun bir yapı çıkmış olur.

Kullanılan malzeme son derece önemlidir. Sıfırdan bir türbe yapılacağı vakit, farklı taşlar arasından bir seçim gerçekleştirilir. Andazit bunlardan birisidir. Çünkü zamanında hem Selçuklu hem de Osmanlı türbelerinde çok sık tercih edildiği biliniyor. Bunun yanı sıra tuğla ve daha farklı taşlarda söz konusu olabilmekte. En uygun seçimin ardından, hazırlanmış olan plana göre hareket edilir ve en kısa süre içerisinde inşaat tamamlanır. Türbe yapımı, genel inşaat kriterleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir ve tüm süreç denetime açıktır.

Türbe Yapım Fiyatları

Türbe yapımı fiyatları bütçeyi sarsmayacak şekilde belirlenmiştir. Tercih edilen malzemeler son derece kalitelidir. Özellikle taş seçimi hem ihtiyaçlar hem de türbenin geçmişten gelen yapısı göz önünde bulunarak gerçekleştirilir. Piyasada en dayanıklı, sağlam ve uzun yıllara meydan okuyan taşlar ile inşaat aşamasına geçilir. Uzman olan ekip bu konuda gerekli tecrübe ve kapasiteye sahiptir. Daha önceden benzer işlerde çalışmış olmaları büyük bir referanstır. İletişim kurarak, her türlü bilgiyi alabilir ve türbe yapımına ek olarak türbe restorasyonunu da bizden talep edebilirsiniz.

Türbe Yapımı

Call Now ButtonHemen Fiyat Alın